tumblr hit tracking tool

Teknisk information som alla kan förstå

Av Mats Holmström 2013-08-20
Alla har någon gång haft svårt att förstå tekniska manualer. TIC-projektet som startade 2007 med Viveca Asproth vid Mittuniversitetet som projektledare, syftar till att göra teknisk information begriplig.

Hon nämner kärnkraftverk som ett exempel. All personal måste ovillkorligen snabbt och utan tvekan förstå hur de ska agera vid ett larm. Lika viktigt är det för servicemekanikern att förstå vad lastbilens felkoder indikerar. Att tolka den tekniska informationen handlar om att begripa och agera på rätt sätt för att utesluta att något blir fel.

TIC-projektet (Teknikinformationscentrum) är ett EU-projekt i två steg. Den första fasen, 2007-2011, koncentrerade sig på att granska processer, inhämta litteratur, göra intervjuer och se hur ny informationsteknik kan användas när teknikinformation skrivs.

 – Projektet är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, FMV och en rad industriföretag, berättar Viveca Asproth. Deltagarna kommer antingen från verksamheter som har egna teknikinformatörer eller är specialiserade konsulter inom området.

Tidigare samlades vanligen all teknikinformation i tryckt form. Fler verksamheter än FMV har det som ett krav. Men informationstekniken ger så många nya möjligheter. Animerade sekvenser är bara ett exempel.

Dagens bilar har inbyggd teknikinformation. De larmar när det är dags för service, när spolarvätskan är slut eller om säkerhetsbältet inte är på.

Projektet upptäckte även svårigheten att rekrytera kompetent personal. Därför utvecklades material för kompetensförsörjning och utbildningsinsatser.

Universell utmaning

 – Målet med den andra fasen av TIC som avslutas i år, är att utveckla metoder som i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen tar tillvara den teknikinformation som växer fram. Och att hitta produktinformation som redan finns. Den kan återanvändas och byggas på när modifieringar görs, säger Viveca Asproth.

 – Problemet är att teknisk information ofta är lagrad på olika sätt, i olika system. Så i stället för att leta efter källinformation händer det ofta att teknikinformatörerna börjar från början med dokumentationen.

Det resulterar ofta i dubbeljobb och resursbrist. Teknikinformatören kommer ofta in i slutskedet, när projektet börjar bli klart, och då är tiden knapp.

 – Därför är spårbarheten till källmaterialet oerhört väsentlig. Lika viktig är förmågan att samarbeta över avdelningsgränserna. Ända från idé till färdig produkt.

 – Under åren med TIC konstaterar vi att informationstekniken får en stor betydelse för arbetet med teknikinformation. I dag tar vi till oss information på ett helt annat sätt än tidigare. Snabbt och tillgängligt. Samtidigt är det viktigt att sökbarheten utvecklas. Korrekt information är en mycket viktig pusselbit, säger Viveca Asproth.

Hon tillägger att den oro som projektledningen kände inledningsvis visade sig var obefogad trots att några deltagare arbetade inom konkurrerande verksamheter.

 – Men samarbetet har varit helt fantastiskt. Alla har delgett varandra sina erfarenheter på ett mycket öppet sätt, konstaterar Viveca. De har alla bidragit, både med sin kunskap och med sin tid.